Vegetative 2


Helianthus
-
stem TS
-
vascular bundle
-
cambium
Zea
-
stem TS
-
vascular bundle
Tilia
-
stem TS
-
xylem
-
phloem
-
bark
Cucurbita
-
phloem LS
-
sieve plate
Syringa
-
leaf TS
-
vein LS
-
stoma
Vegetative 1
Reproductive